آیا هیدروژن پروکساید باکتری های موجود در آب را از بین می برد؟

آیا هیدروژن پروکساید باکتری های موجود در آب را از بین می برد؟

آیا هیدروژن پروکساید باکتری های موجود در آب را از بین می برد؟

 

هیدروژن پروکساید به طور گسترده ای به عنوان یک ماده ضد باکتری مورد استفاده قرار می گیرد ، اما در مورد اثربخشی آن نظرات مخالف وجود دارد.

برخی از انواع باکتری های هوازی مانند استافیلوکوک یا “استاف” آنزیمی به نام کاتالاز دارند که هیدروژن پروکساید را به سمت آب و اکسیژن می شکند و به طور موثر آن را رقیق می کند.