آیا پراکسید هیدروژن ۳ درصد می تواند شما را بکشد؟

آیا پراکسید هیدروژن ۳ درصد می تواند شما را بکشد؟

غلظت ۳ درصد می تواند باعث سفیدتر شدن یا آسیب دیدگی هضم شما ، نفخ ، استفراغ و فرسایش جزئی شود.

 

یک اونس یا ۳۰ میلی لیتر از ۳۵ درصد می تواند ۳٫۵ لیتر اکسیژن را به عنوان گاز آزاد کند. …

 

پراکسید هیدروژن فرمول شیمیایی دارد.