اهميت رنگدانه هاي آلي و خواص آنها

در ساير زمينه ها نيز مصرف رو به افزاشي رنگدانه هاي آلي مشهود است :

رنگرزي در ضمن ريسندگي الياف سنتزي و بازسازي شده، چاپ نقش ها و تصوير ها برروي

پارچه با استفاده از رنگدانه ها ، تهيه انواع مواد آرايشي ، وسايل رنگي و کاغذ و چرم رنگي

و غيره.

براي کاربرد هاي فوق ، انواع ترکيب ها از گروه ها و طبقات متفاوت را مي توان مورد استفاده

قرار داد :

رنگ هاي مونوآزو ، مشتق از بتا – نفتول و بتا – نفتول آريليد ها ، رنگ هاي مونوآزو از دسته استيل

استانيليد و پيرازولن ، رنگ هاي مونوآزوي تبديل شده به مايع رنگرزي ، و رنگ هاي ديازوي مبتني

بر 3 ، 3- دي کلروبنزيدين ، نفتالن تتراکربوکسيليک اسيد ، تيواينديگو کوينا کريدونها ، کربازولها

تتراکلروايزوايندولينون ، تري فنيل آريل متانهاي سولفو دار شده ، و غيره.

علاوه بر ساختار شيميايي رنگها، حالت فيزيکي آنها ( شکل بلوري ، اندازه ذرات و چگونگي توزيع

آن ) نيز در تکنولوژي استعمال آنها موثر است. در فرايند توليد رنگدانه ها، به اين موضوع توجه ميشود.

فرايند توليد به گونه هاي کنترل ميشود که بلورين هاي رنگدانه، با قابليت پاشندگي، جلوه، مقاومت،

ثبات ، و خواص جرياني بهينه تشکيل شوند . در شرايط مورد استفاده براي خشک کردن رنگدانه ي

جدا شده از محيط آبي بلورين ها گرد هم مي آيند و مجموعه هاي سستي را به وجود مي آورند.

در جريان پراکنده سازي دوباره ي رنگ در آسياب هاي سه غلتکي ، آسياب هاي گلو له اي ، يا

حل کننده ها ، اين مجمو عه ها به آساني باز مي شوند و به ذرات ريز اوليه تبديل مي شوند.

اندازه ذرات اوليه بين mμ 1 و mμ 0.01 است ، سطح ويژه رنگدانه ها ، بين 8 تاm 100 با ازاي

هر گرم ( 2400 تا 30000 به ازاي هر اونس ) متغير است.

اگر توليد کننده رنگدانه فرمول بندي و روش تهيه رنگدانه را اعلام کند براي صنايع فراورش رنگدانه ،

پراکنده سازي و آماده سازي رنگدانه کار آساني خواهد بود.

رنگدانه ممکن است توسط فرايند هاي شستشو تهيه شده باشد که در اين صورت مرحله خشک

کردن حذف مي شود ، يا اينکه اثر انبوهش مرحله خشک کردن را مي توان با يک مرحله پيش –

پاشيدگي در محيطي مناسب ، خنثي کرد.

در سالهاي اخير ، چند رنگدانه با ويژگي قابليت پاشيدگي آسان ، وارد بازار شده است.

در اين رنگدانه ها ، با اندود کردن سطح ذرات رنگدانه با مواد مناسب در ضمن توليد ، تمايل به انبوهش

و تراکم کاهش يافته است. در همه اين موارد ، فقط با هم زدن کافي رنگدانه در يک مايع مناسب ،

رنگدانه جهت استعمال و رنگ آميزي آماده مي شود.