تصاویر از بین بردن خزه جلبک قارچ از روی نمای سیمان شسته در شمال (رامسر)

تصاویر از بین بردن خزه جلبک قارچ از روی نمای سیمان شسته در شمال (رامسر)

تصاویر مربوط به نحوه پاك كردن خزه و جلبك روي نما مي باشد

فيلم نحوه اجرا در كانال اپارات ما قابل مشاهده است

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

IMG_20160202_143147

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما

پاک کردن جلبک از روی نما