تمیزکردن دوده بندکشی آجرنما

تمیزکردن دوده بندکشی آجرنما

 

 

محلول برای تمیزکردن اثر بندکشی دوده ای رو آجرتما استفاده میشود

هر کیلو تقریبا ۵ مترمربع رو تمیز میکنه

 

تلفن مشاوره و خرید

۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱

۰۲۱۵۵۱۶۲۵۲۷