جایگزینی پیک نیک (آسان آتش)

جایگزینی پیک نیک (آسان آتش)

جایگزینی مناسب برای انواع گاز پیک نیک بی خطر ، سبک و بدون بو

طریقه استفاده:

قسمت زیرین اجاق را جدا کرده و پس از باز کردن درب قوطی اجاق را در حالتی که سوراخ خا به سمت بالا باشد روی آن قرار می دهیم. در صورت عدم نیاز به ادامه سوختن درب قوطی را از بالا روی آن قرار داده تا شعله خاموش شود و پس از سردشدن کامل جهت استفاده بعدی درب را محکم ببندید…