درخشان كننده هاي فلورسنتي


1 – رنگ هاي اسيدي

مهمترين مصرف اين رنگ ها در رنگرزي پشم بوده ولي گاهي براي رنگرزي ابريشم، پلي آميدها،

آكريليك و الياف پروتئيني ديگر نيز به كار مي روند.

معمولاً محيط حمام رنگرزي اين اسيدي و شامل اسيد سولفوريك، فرميك و استيك مي باشد

ولي گاهي بعضي از آنها در محيط هاي خنثي و كمي قليايي نيز به كا برده مي شوند. از نظر

شيميايي رنگهاي اسيدي شامل رنگ هاي آزو، آنتراكينوني، تري فنيل متان، آزين، گزنتين،

كينون، ايمين، نيترو و نيتروزو مي باشند.

مقاومت اين نوع رنگ ها بسيار متغير است و به ساختمان شيميايي آنها بستگي دارد. اين رنگ

ها بر روي انواع مختلف پشم، نخ، نمد، آستري و گاهي ابريشم، پلي آميدها، الياف آكريليك

و الياف پروتئيني رنگهاي روشن ايجاد مي نمايند.

2 – رنگ هاي بازي

اين رنگ ها كه از نظر شيميايي به رنگهاي كاتيوني معروف هستند،بصورت نمك بوده و سيستم

كروموفريك آن در قسمت كاتيون مي باشد. اين رنگ ها از اولين رنگ هاي سنيتيك بوده ولي

امروزه به مقدار خيلي زياد تهيه مي شوند. رنگ هاي بازي از شفافيت به خصوصي بر خوردار

هستند و رنگ هاي قرمز، بنفش، آبي و سبز را توليد مي كنند. در مقابل نور مقاومت خوبي

از خود نشان نمي دهند ولي در عوض اغلب الياف را توسط آنها مي توان رنگ نمود. رنگهاي

تري فنيل متان و دي فنيل متان از عمده ترين رنگ هاي كاتيوني مي باشند.

سيستم كروموفوري آن شامل كربن مركزي بوده كه سه حلقه آروماتيك به آن متصل است. رنگ

و خواص تركيب بستگي به نوع و تعداد آكسوكرومهايي از قبيلNR2 – OH – (آريل آلكيل، آريل

يا آلكيل = R) و غيره در سه محل پارا خواهد داشت. نمونه هايي از اين رنگ ها سبز مالاكيت،

بنفش كريستال و آبي ميكرل هيدرول مي باشد. اين رنگ ها براي رنگرزي پشم، ابريشم، پنبه

دندانه دار شده با تانن و الياف آكريليك به كار مي روند.

3 – رنگ هاي مستقيم

از آنجايي كه اين رنگ ها بدون دندانه به كار برده مي شوند، لذا به رنگ هاي مستقيم معروف

هستند. اين دسته رنگ هاي آنيوني بوده كه در محيط آبكي شامل الكتروليت براي رنگرزي

الياف سلولزي مصرف مي شوند. در ضمن بعضي از اين رنگ ها توسط واكنشهاي آزوتاسيون

مستقيماً بر روي الياف ظاهر مي گردند.

4 – رنگ هاي ديسپرس

اين رنگ ها كه از نوع شيميايي آزو، آنتراكينوني و نيترو مي باشند، اغلب داراي گروه هاي

آمينو يا آمينوي استخلاف شده هستند. ولي گروه هاي قابل حل نظير اسيد سولفونيك ندارند

و در محيط هاي آبكي همراه با مواد ديسپرس كننده به كار مي روند. موارد استعمال اصلي

اين رنگ ها در رنگرزي استات سلولز، نايلئن، پلي استر، الياف آكريليك، پشم و الياف پلي

آميدي است.

5 – رنگ هاي گوگردي

اين رنگ ها كه عمدتاً براي رنگرزي الياف سلولزي به كار مي روند داراي ثبات متوسط در مقابل

اكثر عوامل خارجي هستند. نمونه هاي سياه، سبز، آبي و قهوه ايي اين رنگ ها ثبات خوبي

در مقابل نور از خود نشان مي دهند.

آنها رنگ هاي غير قابل حل در آب هستند كه شامل گوگرد در سيستم كروموفري و هم جزء

زنجير پلي سولفيد مي باشند.

اين رنگ ها معمولاً در حمام سولفيد سديم به كار رفته و مي توانند به فرم قابل حل در آب احيا

گردند و توسط هوا، اكسيداسيون دوباره رنگ دوباره بر روي الياف انجام مي پذيرد.

6 – رنگ هاي خمي

اين رنگ ها كه گروه بزرگي را تشكيل مي دهند عمدتاً از انواع شيميايي آنتراكينوني، نيلي

گوگردي مي باشند.

اين رنگ ها نامحلول بوده و به كمك سود كوستيك و سديم هيدروسولفيت احياء مي شوند و

به صورت لوكوي محلول در مي آيند. اين لوكو جذب ليف شده توسط اكسيداسيون (در بعضي

موارد به كمك اكسيزن هوا و در بعضي موارد توسط بيكرومات پتاسيم) مجدداً به شكل نا

محلول در داخل ليف در مي آيد. اين رنگ ها در درجه اول براي رنگرزي پنبه و در درجه دوم

براي پشم، ابريشم و استات سلولز مورد استفاده قرار مي گيرند.

7 – رنگ هاي آزوئيك

اين رنگ ها، رنگ هاي آزوي غير قابل حل مي باشند كه بر روي الياف تشكيل مي گردند و

اغلب از تركيبات نفتل ها و مشتقاتشان با نمك هاي دي آزونيم حاصل مي شوند.ثبات اين

نوع رنگ ها در روي الياف سلولزي نظير پنبه در مقابل نور و شستشو بسيار ساده است.

8 – رنگ هاي راكتيو

اين رنگ ها در سالهاي اخير كشف شده است و از مشخصات آنها وجود يك اتم و يا مجموعي

از اتم هاي مستعد فعل و انفعالات مانند NH2 OH CL مي باشد كه با عامل هيدروكسيل

سلولز و يا عامل آمين و آميد پشم و بالاخره با الياف سنتتيك مشابه واكنش مي دهد.

مواد رنگرزي راكتيو هم اكنون از اهميت قابل توجهي براي رنگرزي الياف سلولزي، به تنهايي

و يا در مخلوط با ديگر الياف برخوردارند. آنها همچنين براي رنگرزي الياف پشمي و ابريشمي

نيز به كار مي روند. گروه كوچكي از مواد رنگرزي ديسپرس راكتيو به نام پرسينيل قابل

استفاده براي رنگرزي نايلونها هستند.

9 – رنگ هاي دندانه ايي (رنگ هاي كروم دار يا متا كروم)

اين رنگ ها شامل انواع شيميايي آزو و آنتراكينوني مي باشند. بعضي از رنگ هاي اسيدي

نيز با فلزات كمپلكس و بر روي الياف لاك توليد مي نمايند (به عنوان مثال با كروم) كه داراي

مقاومتي بهتر از رنگ اسيدي در مقابل آب و رطوبت مي باشد. رنگ هاي كمپلكس فلزي

همان لاكهاي كروم دار است كه از كمپلكس فلزي رنگ هاي دي هيدروكسي تهيه شده

و براي رنگرزي پشم و الياف پلي آميدي به كار مي روند. رنگ هاي كمپلكس فلزي بر

حسب كاربدشان در حمام هاي مختلف رنگرزي به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف) رنگ هاي فلزي با رنگرزي در محيط اسيدي (رنگ هاي آزو با فلز كروم به نسبت 1:1)

ب) رنگ هاي فلزي با رنگرزي در محيط خنثي (رنگ هاي آزو با فلزات كروم يا كبالت به نسبت

2:1)

10 – پيگمنت ها

اساس كاربرد پيگمنت ها براي رنگ كردن الياف نساجي كاملاً با طبقات مواد رنگرزي ذكر شده

كه در آنها نفوذ مولكول ماده رنگرزي به داخل ليف يك مرحله اساسي فرآيند رنگرزي مي باشد،

متفاوت است. پيگمنت ها چون از نظر فيزيكي داراي ذرات درشت غير محلول در آب مي باشند،

بنابراين آنها را نمي توان در هر مرحله اي از فرآيند نساجي به داخل ليف وارد كرد. به هر حال

پيگمنت ها را مي توان در طي توليد الياف با مواد تشكيل دهنده الياف كه به صورت پليمر

مي باشد، قبل از عمل ريسندگي كه منجر به تشكيل فيلامنت ها مي گردد مخلوط نمود.

چنين فرآيندي را رنگ كردن توده پليمري مي نامند.

كالاي رنگ شده ثبات شستشويي بالايي دارد. اين روش به رنگ كردن الياف مصنوعي محدود

شده است.

11 – درخشان كننده هاي فلورسنتي

اين مواد تركيبات بي رنگي هستند كه تشعشعات ماوراء بنفش را جذب نموده و تبديل به

تشعشعات نور مريي كه معمولاً بين طيف آبي تا بنفش مي باشند مي نمايند. هنگاميكه

اين مواد را براي سفيد كردن كالاهاي نساجي به كار مي برند، به خاطر نور آبي منتشر

شده از سطح كالاي نساجي اثر زردي كالا را خنثي مي كنند. به طوريكه مقدار كلي نور

منتشر شده را افزايش داده و كالا سفيدتر و درخشان تر به نظر مي رسد. درخشان

كننده هاي فلورسنتي به معرفهاي آبي كننده قديمي مثل اولترامارين متيل بنفش برتري

دارند. اين مواد به مقدار زياد در تهيه صابون و پودر هاي رختشويي مصرف مي شوند.

به منظور رنگرزي در درجه اول براي پنبه و در درجه دوم براي پشم و نايلون به كار ميروند.