رزين (Resin)  · رنگدانه (Pigment)  · حلال (Solvent)

رزين (Resin) · رنگدانه (Pigment) · حلال (Solvent)

رنگ لغتي است كه تنوع كاملي از مواد نظير: لعابها، لاكها، جلاها، پوششهاي زيرين، آستريهاي اول و دوم، سيلرها، پر كننده ها، مسدود كننده ها( آب بندها) و تعدادي ديگر از اين نوع را در بر مي گيرد. اينها و ديگر محصولات خيلي كم وابسته مانند: پلاسترها، بتن، قيرها و چسبها، همگي روي اصول كاملا مشابهي فرموله مي شوند و داراي برخي يا همه اجزاء تركيبي اساسي مي باشند، مي توان گفت عموما پوشش آلي از اختلاط مواد زير حاصل مي شود:
· رزين (Resin)
· رنگدانه (Pigment)
· حلال (Solvent)
· مواد اضافه شونده (Additives)

در صنعت رنگسازي اساس كار، پخش كردن رنگدانه در رزين مي باشد. ذرات رنگدانه بايستي به طور يكنواخت در محيط پخش شود. در صورتي كه ذرات رنگدانه ها به خوبي در رزين پخش نشود، پس از مدتي بسته ميزان پخش شدگي در ته ظرف ته نشين مي شود و هنگام مصرف اگر مصرف كننده نتواند رنگدانه هاي ته نشين شده را دوباره مخلوط كند، رنگ كيفيت مورد نظر را نخواهد داشت. پايداري مخلوط به نيروي چسبندگي بين سطح تماس رنگدانه و رزين بستگي دارد. اگر اين نيروها زياد باشد، ذرات رنگدانه از يكديگر جدا شده و به طور معلق در محيط باقي مي مانند و البته پس از گذشت زمان، ذرات رنگدانه به جهت داشتن وزن مخصوص بالاتر به ته ظرف سقوط كرده و و مايع نسبتا شفافي شامل مقدار كمي رنگدانه، رزين و حلال و مواد اضافه شونده در بالاي ظرف باقي مي ماند. ولي اگر نيروي چسبندگي كم باشد، ذرات از مايع جدا شده و در هم فرو رفته ودر ته ظرف يك كيك سخت به وجود آورده كه حتي با به هم زدن نيز قابل امتزاج با بقيه اجزاي رنگ نيستند.

در رابطه با پوششهايي كه در بالا اشاره شد، به طور مختصر به شرح زير تعريف مي شوند:
1. پر كننده ها Fillers)) : موادي با محتوي جامد بالا هستند كه براي پر كردن حفره ها و ناهمواري هاي عميقتر استفاده مي شوند و سطح همواري را براي پوشش بعدي فراهم مي كنند.
2. آستري ها: (Primers) براي سطوح پر شده يا نشده، براي بالا بردن چسبندگي، جلوگيري از جذب پوشش هاي بعدي توسط سطوح خلل و فرج دار و براي ايجاد مقاومت در مقابل خوردگي فلزات به كار مي روند. رنگدانه هاي ويژه در آنها خواص ضد خوردگي را افزايش مي دهند.
3. آستريهاي سطح ساز(Surfacers) : ( در رنگهاي تجاري خانگي آستر دوم ناميده مي شوند) موادي هستند كه به مقدار زيادي رنگدانه يار دارند. آنها به آساني با كاغذ سمباده، ساييده و يكنواخت مي شوند. آنها ضخامت لايه رنگ را زياد مي كنند، ناهمواري هاي كوچك سطح زمينه را هموار مي كنند و بايد داراي چسبندگي خوبي به آستري و رويه باشند.
4. آستريهاي سطح ساز اوليه Surfacers)- (Primers : مي توان آنها را به طور مستقيم روي سطح اشياء (زمينه) به كار برد.
5. سيلرها (Sealers) : مواد جلادهنده يا رنگينه داري مي باشندكه در پوششهاي نازك براي جلوگيري از عبو مواد از يك پوشش رنگ به ديگري يا از زمينه به درون پوشش بعدي به كار مي روند. آنها را مي توان طوري ساخت كه چسبندگي ميان پوششها را در مواردي كه چسبندگي ضعيف است بهبود بخشيد.