فرمولاسيون رنگ  و ساخت رنگ

فرمولاسيون رنگ و ساخت رنگ

عمر مفيد و خواص فيزيكي يك پوشش رنگ بستگی به:

فرمولاسيون: نسبت و نوع مواد اولیه استفاده شده در فرمولاسیون رنگ
توليد : روشهاي به كار گیری شده در توليد از مواد خام به محصول نهايي
كاربرد: ایجاد پوشش یا بستری با ضخامت مناسب روي سطح آماده سازي شده
خشك شدن و طول عمر: شرايطي که سبب می شود، فيلم رنگ از طريق هوا خشك يا به كمك كوره خشك شود و در کل شرايطي كه قطعة رنگ شده در آن قرار دارد.

از موارد گفته شد در بالا قسمتهاي اول و دوم تحت كنترل سازندگان رنگ قرار دارد.
(يعني موارد: فرمولاسيون ، ساخت رنگ) در مورد قسمت سوم سازندگان رنگ ممكن است نظارت مختصري داشته باشند و ليكن در مورد قسمت سوم كاملاً خارج از كنترل سازندة رنگ قرار دارد. ، قبل از رسيدگي به شكايات مربوط به رنگ آميزي بايستی به اين قسمت توجه كامل نمود که اشكالات مربوط به شرايط نامساعد خشك شدن و نحوة مصرف موجب ایجاد نقصانهايي در پوشش اعمال شده مي نمايد.متأسفانه بعد از مصرف رنگ ممكن است كه آثار اين نقصانها از بين رفته باشد، در چنين مواردی معمولاً مصرفكنندگان عيب را به گردن سازنده و فرمولاسیون رنگ مي اندازند. بایستی دانست که اطلاع رساني به فرمول نويس رنگ در رابطه با رنگي كه ميخواهد بسازد از اهميت ويژهاي برخوردار است. بنا بر این کاربری رنگ ، محل مورده استفاده و… برای رنگساز بایست مشخص باشد، به عنوان مثال ممكن است از رنگساز خواسته شود پوششي را براي شرايط خاص تهيه كند و يا يك نمونه از رنگ مشابه را جهت شبيه سازي به او ارائه دهند. رنگساز، رنگ مورد نظر را ساخته و به مشتري ارائه ميدهد. اين نمونه ممكن است نيازهاي اختصاصي را برآورده كند، اما يك فاكتور مهم را كه اطلاعات مربوط به آن به رنگساز داده نشده بود را در بر نداشته باشد. بنا بر این براي اجتناب از هر گونه خطا، بایستی فرمول نويس رنگ تمام اطلاعات لازم را براي ساخت يك رنگ مطلوب در اختيار داشته باشد. از جمله اطلاعات که باستی در اختیار رنگساز برای تهیه فرمولاسیون رنگ باشد ، نحوة خشك شدن ، شرايط كاربرد، شرايط مصرف ،قيمت و غيره می باشد. فرمول نويس مواد خام متنوعي را در اختيار دارد. او از اين مواد جهت فرمولاسیون رنگ مورد نظر استفاده مي كند. رنگهاي صنعتي كه به صورت سفارشي ساخته مي شوند، مواد خام متفاوتی را طلب مي كنند. به هر حال فرمول نويس بايد اين مطلب را در ذهن داشته باشد كه هر ماده جديدي را كه مي خواهد در فرمول خود مصرف كند، بايد در انبار كارخانه داشته باشد. اين مطلب در ارتباط مستقيم با افزايش سرمايه در گردش كارخانه قرار دارد كه باعث بالا رفتن قيمت تمام شدة رنگ مي شود. فروشندگان مواد اوليه رنگ معمولاً فرمولاسیون پيشنهادي را براي انواع مختلف رنگ ارائه مي دهند. اين فرمولاسیون براي شروع به كار مفيدند و اطلاعات ارزنده اي دربردارند اما بایستی توجه داشت که به دليل استفاده از مواد خاص كه سازندگان خاص نيز دارد، هميشه عيناً قابل استفاده نيستند. از طرف ديگر اين فرمولها معمولاً در اختیار بیشتر افراد قرار دارند،اما يك فرمول نويس با تجربه، ميبايست با تغييرات لازم در اين فرمولاسیون، فرمولاسيوني اقتصادي و كارآمد ایجاد کند. مورد ديگر اينكه، فرمولسیون رنگی که به صورت فنی نباشد ، امکان دارد در شرايط آزمايشگاهي خاصته مورد نظر را برآورده نماید اما اجراي آن در توليد انبوه ممكن است نتايج متفاوتي را در برداشته باشد. اين تفاوتها معمولاً در دماي حاصل از پروسة توليد ، اختلاف بين زمان پخش رنگدانه در رنگ پايه grinding ، همچنين اثر جرم Massacation وفنی نبودن فرمولاسیون و… حادث می گردد. اين فاكتورها در خصوصيات فيزيكي و شيميايي محصول ساخته شده اثر مي گذارند.

مواد تشكيل دهنده فرمولاسیون رنگ

پوششهاي الي یا رنگهاي آلي اکثزاً به منظور حفاظت از سطوح و تزئين استفاده مي شوند.

اکثر فرمولاسیون رنگها از مواد خام زير تشكيل مي شوند:

رنگدانه و رنگدانه يار: رنگدانه ها ذرات جامدي می باشند جهت بوجود آوردن خصوصيات معيني در رنگ پراكنده مي شوند.
رنگدانه ها خود به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند:

رنگدانه ها: رنگدانه ها نیز خود به دو دسته آلي و معدني تقسيم مي شوند كه از نظر خواص و كاربرد با یکدیگر متفاوت و متمايز می باشند.
رنگدانه يارها: رنگدانه يارها موادي هستند كه در رنگ پايه نامحلول اند و عملاً هيچ نقشي در پوشانندگي به رنگ پايه و دادن رنگ ندارند. اين مواد تنها به منظور اصلاح خواص رنگ و تعديل رنگ مورد استفاده قرار مي گيرند.
رزين : رزين يا برگردان فارسي آن «رنگ پايه» يا بندر پايه اصلي پوشش رنگ را تشكيل مي دهد و مسئوليت مقاومت در برابر آب و مواد شيميايي زمان خشك شدن، ، سختي و دوام ، چسبندگي به سطح و استحكام پوشش را دارد.

حلال : از اجزاء ریگر فرمولاسیون رنگ حلال ها می باشند. حلال جزء فرار تشكيل دهندة رنگ است ، كه براي حل كردن رنگ پايه يا رزين مربوط به رنگ افزوده مي شوند. حلال سبب می شود که گرانرواني رنگ را كنترل گردد، در نتيجه تعيين كنندة خصوصيات كاربردي رنگ مي باشد.

مواد افزودني : مواد افزودنی از دیگر موادی می باشد که در رنگ مورد استفاده قرار می گیرد اين دسته از اجزاء رنگ موادي هستند كه به مقدار خيلي كم به رنگ اضافه مي شوند. مواد افزودني مورد استفاده در فرمولاسیون رنگ هر کدام براي منظوري خاص به رنگ اضافه می گردد . يك فرمول نویس قهار ميتواند از مواد افزودني براي بهبود پوشش ها نیز استفاده كند. در صورت استفادة صحيح از مواد افزودني، فرمول نویس رنگ ميتواند بدون هيچگونه افزايش در قيمت و يا حتي با كاهش دادن آن بدون كاهش در كيفيت، رنگي با بالاترين كيفيت را توليد نمايد.

البته بایستی گفت که مواردي از رنگها وجود دارد كه تمام اقلام ذكر شده در بالا ممكن است درفرمولاسيون رنگ وجود نداشته باشند. مثلاً در مورد پوششهاي بدون حلال مانند رنگهاي پودري كه در فرمولاسيون آنها از حلال استفاده نمی شود و یا در لاكها ، که از رنگدانه و رنگدانه یار در فرمولاسيون لاك استفاده نمی گردد. پوششهاي پودري،سیالیت خود را زمان مصرف تحت تأثير حرارت، به دست مي آورند.

تعيين ميزان مواد تشكيل دهندة و چگونگي ساخت رنگ را فرمول بندی رنگ می نامند

انواع فرمولاسیون رنگ ومحصولات وابسته با بهترین کیفیت ها را از ما بخواهید:

09127650471