فرمول رزین آلکید

فرمول رزین آلکید

این پست چندتا فرمول برای تولید رزین آلکید هستش اما درصدها ومقدارش زیاده گفتم شاید به دردمون بخوره.

آلكيد رزينها بر حسب درجه خشك شوندگي داراي انواع روغن بلند،متوسط و روغن كوتاه هستند:
-اسيد چرب دانه هاي زميني 12
– بنزوئيك اسيد 1.6
– گليسيرين 12.1
– تري فنيل فسفات 0.1
– منواتيلن گليكول 3.9
– انيدريد فتاليك 24.5
– آب 4.2
محصول فوق پس از واكنش 50 كيلو از محصول نهايي را تشكيل ميدهد كه با افزايش 50 كيلو زايلن به آن كامل ميشود .
الكيد روغن بلند
– روغن بلند 35.6
– گليسيرين 2.4
– پنتا اريتريتول 10.4
– انيدريد فتاليك 15.7
– آب 4.1
محصول فوق پس از واكنش 60 كيلو از محصول نهايي را تشكيل ميدهد كه به آن 40 كيلو حلال 402 اضافه ميشود.
فرمول شماره 2
– اسيد چرب دي سي او 11.5
– روغن بلند 11
– گليسيرين 15.7
– انيدريد فتاليك 26.2
– تري فنيل فسفات 0.09
– آب 4.59
به محصول فوق 40 كيلو زايلن اضافه شود
فرمول شماره 3
اسيد چرب سويا 25.44
-تري فنيل فسفيت 0.06
– پنتا اريتريتول 13.75
– انيدريد فتاليك 14.95
– بنزوئيك اسيد 5.7
آب 4
به محصول 14 كيلو زايلن و 31 كيلو حلال 402 اضافه كنيد
چندين فرمول ديگري هم در توليد الكيد رزينها وجود دارد.