مقاومت به خوردگی نانوپوشش‌های حاوی نانوذرات

مقاومت به خوردگی نانوپوشش‌های حاوی نانوذرات

نانوپوشش‌ها ساختارهایی هستند که با متراکم کردن مواد در سطح مولکول به‌وجود می‌آیند. این گروه دارای مزایای متعددی نظیر ظاهر زیباتر، مقاومت در برابر ترکیبات شیمیایی بیشتر، هدایت الکتریکی و گرمایی بهتر و مقاومت در برابر خوردگی بیشتر هستند.

افزودن نانوذرات به پوشش‌های زئولیتی، پوشش‌های اپوکسی و پوشش‌های ضدمیکروبی موجب بهبود مقاومت به خوردگی آنها می‌شود.