نماي گرانوليت پاششي ، نماي پالپينگ پاششي، نماي پولكي، جایگزین ایزوگام برای نما، نمای سبک پاششی، نمای شیک

نماي گرانوليت پاششي ، نماي پالپينگ پاششي، نماي پولكي، جایگزین ایزوگام برای نما، نمای سبک پاششی، نمای شیک

خواص مواد پولكي ما:

به علت سبکی وزن مخصوص آن بر روی ساختمان بار کمتری وارد می کند. بر روی سیمان – چوب – آردوار – فلز – پلاستیک و غیره قابل اجرا می باشد. به خاطر افشانده شدن به وسیله ی پیستولت به سرعت قابل اجرا می باشد. این محصول بر پایه رزین های اکرلیکی تشکیل شده است و به حلال های نفتی نیاز ندارد. به خاطر نداشتن حلال نفتی در فضای بسته و داخل ساختمان به راحتی قابل اجرا می باشد. این محصول به خاطر تنوع رنگی با هر سلیقه ای سازگاری دارد.

بخشی از كاتالوگ نما:

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

گرانوليت پاششي

پالپينگ پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي، نماي پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي

پالپينگ، گرانوليت پاششي