رنگ فسفری نمای Skc با پوشش براق کننده

نمای شب نما