نوار و پوشش پلاستیکی شب رنگ|باز تاب دهنده نور در شب

نوار و پوشش پلاستیکی شب رنگ|باز تاب دهنده نور در شب

نانو شب رنگ

نانو شب نما

پوششها و نوارهاي پلاستیکی بازتاب دهنده نور در شب بدون برق

نوارهاي پلاستيكي

با جسباندن و با پیچ كردن این نوارھاي پلاستیكي ، مي توانید تغییراتي در سطوح پله ھا، سرویسھاي
بھداشتي،پاركینگ،تونلھا،فرودگاھھا ، رستورانھا، ،جاده ھا،اطاق خواب و منازل به وجود بیاورید و باعث افزایش
ایمني و زیبایي محلھاي تاریك مي باشد.

در دو مدل نیاز به منبع الكتریكي و بدون نیاز به ھیچ منبعي فقط با نور طبیعي؛ فاصله دید ٣٠ متر به صورت دائمي
و موقتي موجود است.