نکات مهم در اجرای نمای سنگ ساختمان

رعایت مبانی زیر در پیاده سازی سنگ طبیعی در ساختمان ضامن اجرای یک نمای زیبا و ماندگار خواهد بود.نوع سنگ انتخاب شده باید ویژگیهای بیان شده برای سنگ ساختمانی در بخش قبل را دارا باشد. در هنگام کار بايد سنگ را ابتدا مرطوب کرد و سپس از آن سنگ استفاده نمود .کلیه سنگ ها به صورت کله و راسته بايد به گونه ای روی هم قرار گيرند که قطعات به خوبي در کنار هم قفل شوند و همچنین باید دقت شود که بندهای بين سنگ ها روی يکديگر قرار نگيرند.

ملات در میان سنگ ها بايد به گونه ای قرار گيرد که مانع از تماس لبه های فوقانی و تحتانی سنگ با هم شود.نکته قابل توجه آنکه قطعات سنگ چيده شده در رج اول بايد بزرگتر از رج های فوقانی باشد و هر سنگ بايد در جهت خواب و جهت اوليه و طبيعی آن قرار گيرد.به اين ترتيب راستای نيروهای وارده بر روی هر قطعه از سنگ ساختمانی،می بایست به صورت عمود بر رگه يا خواب طبيعی آن باشد.اين مساله در مورد سنگ های لايه لايه ازاهميت خاصی برخوردار خواهد بود. قطعه سنگ مذکور بايد در محل مورد نظر به نحوی قرار گیرد که پس از تماس با ملات هیچگونه حرکتی نداشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر آنکه عمليات بنايی با سنگ نباید در هوای زير 5 درجه سانتی گراد انجام شود و بعد از عمليات ساختمانی بايد به نحو مطلوب آنها را در مقابل ضربه و دیگر عوامل جوی حفظ نمود. بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرايط اقليمی و مصالح طرح،میبایست بندکشی مناسب با ديوارهای سنگی انجام شود. برای نصب سنگ های پلاک حتما بايد قلاب های مناسب فلزی از آهن ضد زنگ و يا ساير فلزات همچون برنز جهت اتصال راحت تر سنگ به ملات و يا به صورت نصب خشک تعبیه شود.