گروت چیست؟

گروت تشکیل شده از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی های متداول دیگر می باشد. از گروت ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک های بزرگ ، لایه لایه شدن و یا خرد شدن استفاده می شود.از این لحاظ کاربرد گروت مشابه ملات می باشد.
گروت کاربردی در زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها،بلت ها، ریل ها، حایل ها دارند. مهم ترین مزایای گروت ها این است که مکانی که در آن گروت ریخته می شود را کامل پر می کند. چون گروت منبسط شونده خاصیت غیر انقباضی دارد از گروت آماده جهت مصارف مختلفی مثل، زیر صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و …استفاده می شود.
گروت ها به گونه ای طراحی شده اند که توان جذب نیروهای وارد و انتقال آن ها را به بخش زیرکار داشته باشد برای مثال در هنگام نصب انواع ماشین آلات نیروهای وارده از آن ها توسط گروت یا ملات به فنداسیون بتنی منتقل می شود. ملات ها و گروت ها باعث مقاومت های مطلوب و مطمئن و همچنین اتصال پایدار بین ملات یا گروت و سازها قرار گیرد و بر روی آن گروت یا ملات قرارگیرد از یک طرف و سطح زیرکار از طرف دیگر می شود. بطور کلی دو روش ملات ریزی یا گروت ریزی در داخل حفرات در محل اتصال آنکرو وجود دارد.

موارد مصرف :

-اطراف پايه هاي فلزي وپيچهاي ماشين آلات سنگين در داخل بتن
-نصب بولت ها – ميل مهاريها – وريل هاي جرثقيل
-پر نمودن حفره ها – شكاف ها – درزهاي محدود وآزاد وفضا هاي خا لي در ساختمان
-دوغاب ريزي بيس پليت ها

خواص ويژه :
سهولت در تركيب با آب وسيمان مقاومت فشاري اوليه ونهايي بالا
رواني مناسب وسهولت در تزريق چسبندگي مناسب وپايداري دوغاب
نسبت آب به سيمان پايين ايجاد سطح يكنواخت وريز بافت
گيرايي اوليه سريع مقاوم در برابر آتش ويخردگي
ازدياد حجم كنترل شده فاقد يون كلر – آهن – نيتراتها وغير مضر براي آرماتور

ميزان مصرف گروت A

گروت A را ميتوان با توجه به نوع سازه مورد نظر با ا ستفاده از سيمان خا لص يا مخلوط سيمان وما سه بشرح زير مصرف نمود .

1-پر نمودن محافظ ودرزهاي در سازه هاي پش فشرده با ارتفاع كم :

-گروت نوع A : يك واحد 230 گرمي
-سيمان پرلند : 50 كيلو گرم
آب خا لص : 20 الي 22 ليتر
بازده : 35% متر مكعب
– مقاومت فشاري 28 روزه : بيش از 400 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع

2-پايه ريزي ماشين آلات سنگين وموارد مشابه با ارتفاع ومقاومت بيشتر :
-گروت نوع A : يك واحد 230 گرمي
-سيمان پرتلند : 50 كيلوگرم
-ماسه 5 الي 10 ميليمتر: 50 كيلوگرم
-بازده 55% متر مكعب
-مقاومت فشاري 28 روزه : بيش از 450 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
توجه: در مورد مخلوط ملات هايي كه نسبت سيمان وماسه بيشتر از 1به 5/1 ميبا شد بايستي از دو واحد گروت A ا ستفاده نمود .

طريقه مصرف گروت A :
1- ميزان دقيق آب ابتدا در ميكسر قوي ريخته شود
2- مقدار لازم سيمان خا لص -طبق بند 1 – يا مقدار لازم سيمان وما سه -طبق بند 2 – را به آب ا ضافه نموده وهمزمان مقدار لازم گروت A اضافه گردد ميتوان مقدار لازم گروت A را قبلا به مخلوط خشك سيمان يا ما سه وسيمان نيز ا ضافه نمود .
3-مخلوط حاصل را حداقل بمدت 3 دقيقه بهم بزنيد .
4-در مورد مخلوط هاي بتن بايستي ابتدا آب ومواد سنگي را در ميكسر ريخته وبعد گروت A را به آن ا ضافه ودر پايان مقدار لازم سيمان را به مخلوط حا صل افزوده شود .

نكات مهم واجرايي :
1-دقت لازم در اندازه گيري آب – سيمان و ماسه رعايت شود
2-محل مورد اجرا بايستي تميز وعاري از روغن گريس رنگ ومواد سست باشد
3-محل مورد اجرا كاملا مرطوب باشد .
4-در صورت ا ستفاده از دوغاب غليظ حتي الامكان سطح بتن بوسيله برس يا مخلوطي رقيق از سيمان اندود شود
5-عمل دوغاب ريزي گروت بايستي فقط از يك طرف انجام شود تا از حبس شدن هوا جلوگيري شود .
6-با ا ستفاده از ميله يا زنجير زدن ميتوان دوغاب را متركم نمود .
7-دوغاب ريزي كانال ا صلي ويا پيچ ها را ميتوان همزمان انجام داد ودر صورت دوغاب ريزي جداگانه بايد از محل سوراخ هاي پيچ ها به اندازه 50 ميليمتر خالي گذاشته شود .
8-عمل كيورينگ بوسيله رطوبت آب حداقل بمدت7 روز ا لزامي است
9-جهت ايجاد مقاومت لازم با توجه به افزايش حجم گروت – گروت ريزي بايد در يك سيستم بسته انجام شود .