حلال هاي 404 ، 406 و 410
24 نوامبر

حلال هاي 404 ، 406 و 410

حلال هاي 404 ، 406 و 410 ساختار حلال هائي هستند، متشكل از هيدروكربن هاي پارافيني با تعداد C5-C8 410     406     404 113-55     80-62     143-60     Distillation range°C TBR     TBR     TBR     Density@ 15°C Kg/L 25 (min)     25 (min)     25 (min)     Color, saybolt 1     – […]

حلال های آلی
23 نوامبر

حلال های آلی

حلال جزء مهمی از محلول است. حلال جزء مهمی از محلول است. حلال ها مواد شیمیایی هستند که مواد دیگر را در خود حل می کنند. حلال ها به طور کلی به دو دسته حلال های قطبی و حلال های غیر قطبی تقسیم می شوند. در حلال قطبی، ذرات تشکیل دهنده حلال قطبی بوده و […]