6 سپتامبر

نمای مینرال سیب خاص

نمای مینرال نمای مینرال یکی از نماهای روز ساختمانی می باشد که به سرعت در ایران مورد مقبول واقع شده است ، به ویژه این که  جای خود را به عنوان یکی از گزینه های اصلی نمای ساختمان مسکن  مهر باز کرده است. نمای مینرال چیست؟  نمای مینرال تشکیل شده است از سرامیزه طبیعی سنگهای […]